Home

Продужени боравак


Пројекат: Продужени боравак „Здрава младост“

У школској 2005/06. години у школи се организује рад са децом у продуженом боравку. Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи јос један део дана, док су родитељи на послу. Овај пројекат је настао као одговор на потребе запослених родитеља и као професионални изазов за запослене. Организација продуженог боравка наметнулла се као потреба из више разлога:

 • подизање нивоа квалитета услуге је императив рада за школуПродужени боравак
 • образовна, па и социјално-економска структура породица није на задовољавајућем нивоу
 • 22% родитеља продужени боравак види као начин задовољења потреба њихове деце
 • неки индикатори указују и на забрињавајућу стопу малолетничке делинквенције
 • подаци стручних сарадника и разредних старешина указују на проблеме у учењу и понашању

Пројекат је усмерен на:

 • делимично задовољење потреба становништва једне од највећих месних заједница у Србији
 • организацију новог вида бриге о деци, којом се пружа подршка породицама у даљем развоју њихове деце од стране професионалаца
 • развијање њихових индивидуалних потенцијала

Циљне групе: деца узраста од 6 до 8 година.

Боравак је организован по принципу добровољности.
Радно време у боравку – прихват деце од 8:00 до 17:00.

Постојеће снаге:

 • Школа поседује наменски опремљен простор који задовољава прописане услове и стандарде
 • Поред овог, школа користии друге наменски одређене просторе (фискултурна сала, тв-сала, ђачки клуб…)
 • За потребе исхране деце школа поседује савремено опремљену ђачку кухињу
 • Цена оброка је 75 динара

Унутрашњом прерасподелом за послове у продуженом боравку ангажоване су Миломирка Петаковић и Љубица Аничић, професори разредне наставе.

Продужени боравак  Продужени боравак