Home

Школска задруга


Ученичка задруга

Ученичка задруга „Младост“ је радно поизводна организација ученика, радника Школе као и родитеља ученика који своје интересе остварују кроз реализацију овог програма. Задруга све своје активности реализује у саставу Школе.

Циљ и задаци рада задруге су:

 • Развијање позитивног односа према раду и стваралаштву,Задруга
 • Повезивање наставе са производним и другим друштвено-корисним радом;
 • Развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању;
 • Развијање одговорности за предузете обавезе и дужности и поштовање рада и радне дисциплине;
 • Остварење добити и њено распоређивање за намене утврђене законом и Правилником о раду задруге.
 • Уређење и развој школе и сопствене средине;
 • Стварање бољих услова за живот и рад у Школи.

Оправданост: 

 • Правни основ за рад ученичке задруге је у одредбама Закона.
 • Овај специфичан облик заједништва ученика, наставника и родитеља заснива се на чињеници да се заједничким активностима увек остварује више и боље.
 • У нашој Школи постоје одговарајући материјални, кадровски искуствени и други услови за рад ученичке задруге.
 • Ученичка задруга се потврдила као најпогоднији облик радног васпитања који младе припрема за живот, рад и стваралаштво.
 • Ученичка задруга је модеран облик образовно васпитног рада који значајно доприноси потпунијем и ефикаснијем остваривању циљева и задатака школе па је треба схватити, примењивати и организовати као облик рада са ученицима кроз који се на најбољи начин може допринети радном, економском и еколошком образовању и васпитању.
 • Ученичка задруга има богату традицију у овој Школи. Идеја о васпитању и образовању кроз рад повезујући наставу са радом у школској радионици, економији и другим практичним активностима стара је 23 године.
 • Задруга је место где ће се одлуке доносити заједнички (ученика, родитеља и запослених).

Карактеристике рада у Ученичкој задрузи “Младост“ (повезаност основне функције школе и задруге):

Задруга

 • Рад се заснива на активностима које су у складу са интересовањима ученика, могућностима Школе и потребама средине;
 • Обједињују се знања из више наставних предмета и наставних области;
 • Користи се више извора знања;
 • Осмишљене су везе између школских знања, интересовања ученика и свакодневног живота;
 • У радним активностима доминирају активне методе (кооперативни и тимски рад, решавање проблема, учење путем открића, разговори, практичне активности и др.);
 • Постоји јасно утврђен циљ какав производ или услугу треба остварити на крају процеса рада;
 • У раду се успостављају сараднички односи;
 • Ученик-задругар се посматра као целовита личност која планира, ствара и одлучује.

Делатност задруге

Ученичка задруга Основне школе „Слободан Секулић“ из Ужица остварује свој програм (своје активности) кроз следеће радне погоне:

 • РП-ШКОЛСКА РАДИОНИЦА (израда предмета за потребе школе; израда делова за финалну производњу у индустрији и занаству у сарадњи са предузећима и предузетницима);
 • РП-ШКОЛСКА ПРОДАВНИЦА (продаја производа ученичке задруге; набавка и продаја уџбеника, школског пробора, књига и других производа за потребе ученика и радника школе);
 • РП-УСЛУГЕ (услужне делатности различитих садржаја према потребама и захтевима школе и средине: едукација, спортско рекреативне активности и културне манифестације и сл.);
 • РП-ПОЉОПРИВРЕДА (производња и пласман пољопривредних производа);
 • РП-САБИРНЕ АКЦИЈЕ (прикупљање и пласман секударних сировина);
 • РП-УРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (школа, двориште, спорски терени и др.);
 • ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ (школски лист…)

Ресурси

Људски ресурси

У Задрузи је тренутно регистровано 160 чланова (ученици, запослени у школи, родитељи и спољни сарадници), а у одређене радне акције  укључују се и остали ученици Школе. Поред педагошког руководиоца за сваки радни погон именован је ментор. За рад у продавници Задруге ангажован је један радник.

Материјални ресурсиЗадруга

Материјални ресурси који представљају део пословања Задруге су:

 • школска продавница (простор и опрема);
 • школско пољопривредно добро у месној заједници Љубање
 • савремено опремљена ђачка кухиња;
 • посебни материјални ресурси су: спортски терен, спортска и гимнастичка сала, биоскопска сала, хол са позорницом, учионички простор;
 • устаљена пословна сарадња са предузећем “Први партизан“-Наменска производња.

Финансијски ресурси

Посебан правни основ који уређује рад задруге, регулисан је подзаконским актима: Статутом школе и Правилима за рад ученичке задруге и Правилником о стицању и расподели добити у ученичкој задрузи. Пословање задруге се обавља у оквиру правног субјекта Основна школа “Слободан Секулић“. Средства задруге се налазе на издвојеном рачуну Школе. О пословању  задруге одлучују органи задруге. Стална пословна средства које користи Задруга у обављању своје делатности обезбеђује Школа и Задруга из остварене добити и примљених поклона.

Приходи које Задруга остварује су:

 • приходи остварени продајом производа и услуга;
 • помоћ добијена од предузећа, установа и других правних и физичких лица;
 • помоћ добијена од школе;
 • чланарина;
 • други приходи које остварује задруга.

Поред редовне делатности, у којој постижемо добре резултате, у свом раду значајну пажњу поклањамо и овим пословима. У претходној години на делу парцеле засадили смо воћњак површине од 1 хектара. Наглашавамо да се са ове парцеле већ дуги низ година убирају повртарски плодови и пласирају кроз производњу у сопственој ђачкој кухињи.

Поред овога са задовољством истичемо рад задругара на:

 • изради школског листа;
 • изради првог музичког албума са ауторизованим песмама наставника музичке културе у интрпретацији ђачког хора;
 • организацији семинара за потребе просветних радника на нивоу Златиборског округа у претходним годинама.

ЗадругаУ циљу задовољења потреба и ученика и наставника већ дуги низ година ради ђачка продавница са широким асортиманом роба. Промет у продавници води се на посебном рачуну, а у оквиру правног субјекта Основна школа „Слободан Секулић“. Овим смо на веома рационалан начин ученику обезбедили комлетну услугу, обзиром на место и положај Школе. Значи, омогућили смо ученику потпуну логистику како би задовољио све своје потребе битне за његов рад на организован и за њега безбедан начин.

Какви су нам планови? У стварању што бољих услова за рад са децом основношколског узраста, као и што квалитетније понуде грађанству Школа има намеру да у овој години доврши градњу мале гимнастичке сале, чиме ће сопствену понуду још више обогатити.

Обзиром да смо Школским развојним планом као императив поставили што квалитетније задовољење потреба деце, а самим тим и заједнице, стога је од битне важности регистрација свих ових активности, у складу са новим законским опредељењима.

Подсећања ради, у Школи од 1983. године на какав такав начин егзистира Ученичка задруга „Младост“. Стога је неопходно, бар зарад двадесеттрогодишњег искуства у раду и стечених навика, ускладити све то са наведеним Законом.

Досадашњи рад Задруге уређен је следећим актима: 

 • Статутом Школе предвиђена је могућност рада поменуте задруге. Школа је својим основним актом предвидела могућност: пружање услуга и продавање производа насталих као резултат рада ученика и осталих чланова задруге у ученичкој задрузи и туђе производе (уџбенике, школски прибор и опрему). Средстава стечена радом ученика и других чланова задруге, воде се на издвојеном рачуну и користе се за проширење материјалне основе рада ученичке задруге. Поред овог поменута средства користе се за екскурзије ученика, за награде члановима задруге и ученике Школе као за и унапређење васпитнообразовног рада.
 • На основу Правила за рад ученичке задруге Основне школе „Слободан Секулић“ из Ужица и података из евиденционог картона, ученичка задруга се уписује у регистар ученичких задруга Републике Србије под бр. 1/68 од 18. децембра 2002. године.
 • Правила за рад ученичке задруге;
 • Правилника о стицању расподели и награђивању ученичких задругара.

Циљеви којима тежимо:

 • Да све пратеће активности, које припадају делатности задруге, а изван су основне функције Школе, обједине;
 • Да сопствене потребе ускладимо са нормама у постојећем законодавству;
 • Да на организовани начин понудимо све ресурсе који су на располагању у Школи, не само ученицима већ и заједници у којој живимо;
 • Да ученици учествују у планирању, креирању, одлучивању и реализацији свих активности кроз органе Задруге.

Тако прикупљена средства остварена радом Задруге користи ће се према унапред утврђеним правилима од стране Школског одбора, како за јачање материјалне основе рада.