Home

О школи


Лична карта школе
Школа
Основна школа „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у граду. Пета, како се популарно звала, основана 1976. године као „подстанар“ у Основној школи „Душан Јерковић“. Од 1978. године уселила се у нову модерну зграду у МЗ Крчагово.
Број ђака током деведесетих година прошлог века био је у константном порасту, чак до цифре од 1 400 ученика. У првој декади новог века, очигледан је пад броја уписаних ученика.

Са поносом истичемо постојање Ученичке задруге „Младост“, школског листа „Петица“, химне, традиције у хорском певању, фолклору инклузивном приступу у настави… До сада, школа је увек била спремна на сарадњу и размену искустава.

Делатност:

 • основно образовање
 • предшколско образовање
 • продужени боравак

Свој рад Школа базира на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о основној школи и својим стратешким плановима развоја. Важећи Школски развојни план је за период 2012/2017. Ово је трећи по реду стратешки документ којим смо дефинисали општи циљ: Развијати потенцијале ученика и наставника као креаторe и промотерe одрживог развоја и инклузивног друштва, високо се позиционирајући у локалној заједници као модел.

Где се налазимо?

Основна школа „Слободан Секулић“ се налази у индустријској зони Ужица, у улици Норвешких интернираца 18. Припадамо месној заједници Крчагово.

Наставни програм

Школа ради по наставним плановима и програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи.

Изборни предмети

 • Руке у тестуИзборни предмети
 • Чувари природе
 • Лепо писање
 • Од играчке до рачунара
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Цртање,сликање и вајање
 • Хор и оркестар
 • Информатика и рачунарство
 • Шах
 • Домаћинство

Обавезни изборни предмети

 • Грађанско васпитање/Верска настава
 • Страни језик (француски/немачки)
 • Физичко васпитање – изборни спорт (фудбал/одбојка)

Посебни програми

 • Програм стручног усавршавања наставника
 • Припремни предшколски програм
 • Организација продуженог боравка
 • Спортске активности
 • Здравствено васпитање (репродуктивно здравље)
 • Превенција малолетничке делинквенције
 • Школа без насиља
 • Корективно-педагошки рад
 • Програм примене Конвенције о правима детета

Секције

Рад секција заснива се на испитивању потреба и заинтересованости ученика за одређене садржаје сваке школске године. Сваки ученик у складу са својим могућностима, жељама и интересовањима може узети учешће у различитим облицима слободних активности:

 • спорт
 • уметност
 • природне науке
 • друштвене науке
 • језик и комуникација
 • хуманитарни рад
 • забава и излети (школске журке, излети, перформанси и сл.)

Тренутно у школи постоје следеће секције: рецитаторска, новинарска, библиотечка, ликовна, хорови млађих и старијих разреда, еколошка, математичка, клуб младих техничара, планинарско-географска, фолклорна, кошаркашка, одбојкашка, гимнастичка, и шаховска секција.

Радионице

У школи је веома развијен активан начин рада са ученицима који се одвија у оквиру појединих секција и пројектних активности. Код нас су популарно назване радионице заступљене као:

 • тематске
 • психолошке
 • едукативне
 • креативне
 • спортске
 • истраживачке

Циљеви, методе и облици рада

Циљеви образовно-васпитног процеса:Наставници

 • формирање функционалних знања и вештина на начин који уважава узрасно-развојне особености деце основношколског узраста
 • стицање основног система појмова
 • развијање и усвајање разноврсних метода и стратегија учења
 • развој радозналости
 • развој свести о себи и сопственим способностима
 • развој одговорности и мотивације за учење
 • развој личности ученика
 • оспособљавање за даље учење

Циљеви из Школског развојног плана 2012/17:

 • Повећавајући ниво сарадње у планирању наставних садржаја уз уважавање способности и потреба ученика, развијајући функционална знања, постићи виши ниво задовољства наставом и бољи успех
 • Унапређујући уважавање различитости и учешће ученика у животу Школе уз висок степен поштовања дечјих права и повећан ниво јавности и објективности оцењивања пружаћемо подршку ученицима
 • Школа је пријатан амбијент за рад и има углед у заједници
 • Школа ефикасно управља ресурсима
 • Унапређен квалитет рада школе

Додатни рад

Часове додатне наставе за сваки предмет похађају ученици који показују изузетне резултате у оквиру тог предмета. На овим часовима ученици се припремају и за учешће на такмичењима.

Допунска настава

Часове допунске наставе похађају ученици који се слабије сналазе у савлађивању градива и на овим часовима имају прилику да кроз индивидуализован рад боље савладају градиво.

Мотивација

Спољашња мотивација ученика подстиче се кроз:Хор

 • примену Правилника о награђивању, похвалама и убрзаном напредовању ученика
 • такмичења ученика
 • проглашење Ђака генерације – сваке школске године се бира ђак генерације од најуспешнијих ученика осмог разреда, према Правилнику о избору ђака генерације
 • промоција најуспешнијих ученика

Унутрашња мотивација ученика, поред уобичајених метода и начина рада које је школа и до сада примењивала, планским програмима се развија код ученика са посебним потребама и код ученика који показују неприлагођене облике понашања.

Ученичке организације

Ученички парламент – активно учешће ученика у животу и раду школе.

Ученичка задруга

Организација Црвени крст – ова организација задужена је за реализацију хуманитарних акција локалног и општег нивоа.
Дечји савез.

Организација радног времена

Превоз

За децу, ученике школе, који путују са подручја Љубања, Збојштице, Врела и Аде организован је превоз ђачким аутобусом по утврђеном распореду.

Исхрана

Ученици могу да користе услуге школске кухиње у терминима за време великог одмора и после наставе (сок, 12 врста пецива, чај, јогурт, колаче…)
Ученици који су у продуженом боравку и који су укључени у „Пилот пројекат обогаћеног једносменског рада“ (од првод до четвртог разреда) имају оброке у школском ресторану по тачно утврђеном распореду и јеловнику за тај дан.

Распоред рада

Настава се одвија у две смене. У преподневној почиње у 7 часова и 30 минута (од првог до четврто разреда), а у поподневној у 13:45 часова (од петог до осмог разреда).

Уџбеници, прибор

Школа обезбеђује све потребне уџбенике, приручнике и стручну литературу. За наставу се користе прописани уџбеници. Одговарајући активи врше самосталан избор уџбеника (у понуди су уџбеници који су прописани од стране надлежног министарства). Након таквог избора, Ученичка задруга уговара, врши набавку и дистрибуцију уџбеника уз сагласност Савета родитеља.

Библиотека

БиблиотекаШколска библиотека садржи лектиру, белетристику, стручну литературу, часописе и сл. Правила коришћења услуга школске библиотеке регулисана су посебним Правилником. До сада је у нашој библиотеци каталошки обрађено преко 11000 књига.

Здравствено васпитање и нега

Обезбеђени су кроз систематске прегледе, едукативне садржаје и друге видове које предвиђа Програм здравственог образовања у оквиру Годишњег плана рада Школе. У школи постоји зубна ординација за ученике која ради сваког радног дана.

Излети, екскурзије и настава у природи

Школа током године организује више излета са различитим садржајима (спортски, планинарење, дружење, еколошки излети и сл.)
Школа организује наставне екскурзије и наставу у природи, према одређеним програмима који се доносе уз учешће Савета родитеља.

Радни простор

Простор у коме је организован рад школе је у складу са Нормативом и Законом о основној школи. Школа располаже са специјализованим кабинетима за хемију, биологију, информатику, као и учионицама опште намене за редовну, изборну и факултативну наставу. Школа поседује фискултурну и гимнастичку салу, простор за Дечји клуб, читаоницу, библиотеку, спортске терене, позорницу, кухињу.

Образовна структура наставног особља

Припремни предшколски програм организују 3 васпитача, а у разредној настави, као и у продуженом боравку стручни рад обавља, 13 учитеља. Образовно-васпитни рад у предметној настави организује 30 наставника. Поред наставног особља и стручни сарадници (школски психолог, школски педагог и библиотекар) у сарадњи са колегама доприносе квалитетнијем раду у школи.
Логистику у раду пружа 1 секретар, 2 рачуноводствена радника, 2 куварице, 1 ложач, 1 домар и 11 хигијеничара.

Комуникација школа-породица

Савет родитеља

Најбитнији партнери школе су родитељи.
Савет чине представници родитеља свих одељења. Законом и Статутом школе одређена су питања која прате из домена њиховог рада:

 • разматра услове за рад школе
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзија, наставе у природи и разматра извештаје о њиховом остваривању
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада школе
 • брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника
 • разматра намену коришћења средстава остварених радом Ученичке задруге, од проширене делатности Школе, од донација и средстава родитеља
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање, и у друге тимове школе
 • предлаже представнике родитеља у Школски одбор
 • разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у Школи
 • учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у Школи
 • разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада Школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини
 • обавља и друге послове од интереса за Школу