Home

Документи о раду Школе


 

 АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2017/2021.

Knob Forward АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2017/2021.

Knob ForwardAНЕКС – број 2 – ШКОЛСКОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Knob Forward
АНЕКС – БРОЈ 3 – ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Knob ForwardАНЕКС – број 4 – ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Knob ForwardАНЕКС – број 5 – ШКОЛСКОГ ПРОГРАМААНЕКС – број 5 – ШКОСКОГ ПРОГРАМА

 Школски програм 2017/2018.

Knob BlueПродужени боравак
Knob BlueПредшколски програм
Knob BlueШколски програм – Први разред
Knob BlueШколски програм – Други разред
Knob BlueШколски програм – Трећи разред
Knob BlueШколски програм – Четврти разред
Knob BlueШколски програм – Пети разред
Knob BlueШколски програм – Шести разред
Knob BlueШколски програм – Седми разред
Knob BlueШколски програм – Осми разред
Knob BlueТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ
Knob BlueПрограм излета и посета
Knob BlueПрограм културних активности
Knob BlueПрограм школског спорта и спортских активности
Knob BlueПрограм одрживог развоја
Knob BlueПрограм професионалне оријентације
Knob BlueПрограм рада школске библиотеке
Knob BlueПрограм сарадње са локалном управом
Knob BlueПрограм сарадње са породицом
Knob BlueПрограм социјалне заштите
Knob BlueПрограм заштите од насиља
Knob BlueПрограм заштите животне средине
Knob BlueПрограм здравствене заштите

 Програм слободних активности

Knob SmartАрхимедес
Knob SmartАтлетска секција
Knob SmartБиблиотечка секција
Knob SmartДрамска секција
Knob SmartПриродњачка секција
Knob SmartФудбалска секција
Knob SmartГеографско-планинарска секција
Knob SmartКлуб младих техничара
Knob SmartКошаркашка секција
Knob SmartЛиковна секција
Knob SmartНовинарска секција
Knob SmartОдбојкашка секција
Knob SmartСаобраћајна секција

 Извештај и годишњи план рада

Knob OrangeИзвештај о реализацији годишњег плана рада школе 2018/2019.
Knob OrangeГодишњи план рада 2019/2020. године
Knob OrangeАкциони план Ученичког парламента 2019/2020. године
Knob OrangeSelfi Извештај ОШ“Слободан Секулић“ 2019/2020. године
Knob OrangeАнализа Упитника настава на даљину април 2020. године

Knob OrangeИзвештај о реализацији годишњег рада школе 2019/2020.
Knob OrangeГодишњи план рада 2020/2021. године

Knob OrangeИзвештај о реализацији годишњег плана рада школе 2020-2021. 

Knob OrangeГодишњи план рада 2021/2022. године

 Школски развојни план

Knob OrangeШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2017-2022
Knob OrangeШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН – Циљеви 2017-2022
Knob OrangeАкциони план рада ШРП-a за школску 2017/18

Закон и подзаконска акта

Knob ForwardЗакон о основама система образовања и васпитања

 Правилници

Knob Forward ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
Knob ForwardСТАТУТ

Knob ForwardПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Knob ForwardИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА
Knob Forward ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Knob Forward Измене Пословника о раду Савета родитеља (прва измена)
Knob Forward Измене Пословника о раду Савета родитеља (друга измена)
Knob Forward ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О БРОЈУ ЧЛАНОВА, САСТАВУ И НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О СУКОБУ ИНТЕРЕСА
Knob Forward ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
Knob Forward
И
змене Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Knob Forward ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
Knob Forward
Правилник о измени правилника о систематизацији

Knob Forward ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШЕЊУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Knob Forward ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА
Knob Forward ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
Knob ForwardПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА