m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Савет родитеља

Најбитнији партнери школе су родитељи.

Савет чине представници родитеља свих одељења.

Законом и Статутом школе одређена су питања која прате из домена њиховог рада:

 • разматра услове за рад школе
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзија, наставе у природи и разматра извештаје о њиховом остваривању
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада школе
 • брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника
 • разматра намену коришћења средстава остварених радом Ученичке задруге, од проширене делатности Школе, од донација и средстава родитеља
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање, и у друге тимове школе
 • предлаже представнике родитеља у Школски одбор
 • разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у Школи
 • учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у Школи
 • разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада Школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини
 • обавља и друге послове од интереса за Школу