m

ОШ „Слободан Секулић“ саграђена је као пета по реду основна школа у Ужицу. Припадамо месној заједници Крчагово.

Норвешких интернираца 18,
31000 Ужице

+381 31 562 981 / +381 31 562 982

Top
Image Alt

Циљеви, методе и облици рада

Циљеви образовно-васпитног процеса:

 • формирање функционалних знања и вештина на начин који уважава узрасно-развојне особености деце основношколског узраста
 • стицање основног система појмова
 • развијање и усвајање разноврсних метода и стратегија учења
 • развој радозналости
 • развој свести о себи и сопственим способностима
 • развој одговорности и мотивације за учење
 • развој личности ученика
 • оспособљавање за даље учење

Циљеви из Школског развојног плана 2012/17:

 • Повећавајући ниво сарадње у планирању наставних садржаја уз уважавање способности и потреба ученика, развијајући функционална знања, постићи виши ниво задовољства наставом и бољи успех
 • Унапређујући уважавање различитости и учешће ученика у животу Школе уз висок степен поштовања дечјих права и повећан ниво јавности и објективности оцењивања пружаћемо подршку ученицима
 • Школа је пријатан амбијент за рад и има углед у заједници
 • Школа ефикасно управља ресурсима
 • Унапређен квалитет рада школе

Додатни рад

Часове додатне наставе за сваки предмет похађају ученици који показују изузетне резултате у оквиру тог предмета. На овим часовима ученици се припремају и за учешће на такмичењима.

Допунска настава

Часове допунске наставе похађају ученици који се слабије сналазе у савлађивању градива и на овим часовима имају прилику да кроз индивидуализован рад боље савладају градиво.

Мотивација

Спољашња мотивација ученика подстиче се кроз:

 • примену Правилника о награђивању, похвалама и убрзаном напредовању ученика
 • такмичења ученика
 • проглашење Ђака генерације – сваке школске године се бира ђак генерације од најуспешнијих ученика осмог разреда, према Правилнику о избору ђака генерације
 • промоција најуспешнијих ученика

Унутрашња мотивација ученика, поред уобичајених метода и начина рада које је школа и до сада примењивала, планским програмима се развија код ученика са посебним потребама и код ученика који показују неприлагођене облике понашања.

Ученичке организације

Ученички парламент – активно учешће ученика у животу и раду школе.

Ученичка задруга

Организација Црвени крст – ова организација задужена је за реализацију хуманитарних акција локалног и општег нивоа.

Дечји савез